หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดลำเหมือง โดยการกำจัดวัชพืช จำนวน 1 สาย ลำเหมืองกลางบ้าน ซอย 11 หมู่ที่ 2 ขนาดลำเหมือง ปากเหมืองกว้าง 1.00 ม. ท้องเหมืองกว้าง 0.70 ม. ยาว 63 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jul 2024
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดลำเหมือง โดยการกำจัดวัชพืช จำนวน 1 สาย ลำเหมืองกลางบ้าน ซอย 2 หมู่ที่ 2ขนาดลำเหมือง ปากเหมืองกว้าง 2.00 ม. ท้องเหมืองกว้าง 1.00 ม.ความยาว 150 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jul 2024
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดลำเหมือง โดยการกำจัดวัชพืช จำนวน 1 สาย ลำเหมืองกลางบ้าน ซอย 12 หมู่ที่ 2 ขนาดลำเหมือง ปากเหมืองกว้าง 2.00 ม. ท้องเหมืองกว้าง 1.00 ม. ยาว 200 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jul 2024
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jul 2024
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jul 2024
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ชนิดรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ แบบเปิดข้างเทท้ายพร้อมติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิค พร้อมติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้า ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า หรือ 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 09 Jul 2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jul 2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jul 2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jul 2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Jul 2024
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ชนิดรถยนต์บรรทุก 6 ล้อแบบเปิดข้างเทท้ายพร้อมติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิค พร้อมติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า หรือไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 Jul 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนน Over Lay แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ถนนสายเลียบคลองชลประทาน 2 ขวา 21 ซ้าย ชม.ถ 104-0010 และถนนสายบ้านขุนคง-บ้านท่าขุนคง ชม.ถ 104-0011) พร้อมโคมไฟถนนพลังแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5, 7 ตำบลขุนคง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Jul 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Jul 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Jul 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Jul 2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jun 2024
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ เครื่องเสียง และพิธีทางศาสนา โครงการสืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดในตำบลขุนคง วัดขุนคงหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jun 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนน Over Lay แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ถนนสายเลียบคลองชลประทาน 2 ขวา 21 ซ้าย ชม.ถ 104-0010 และถนนสายบ้านขุนคง-บ้านท่าขุนคง ชม.ถ 104-0011) พร้อมโคมไฟถนนพลังแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5, 7 ตำบลขุนคง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Jun 2024
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ชนิดรถยนต์บรรทุก 6 ล้อแบบเปิดข้างเทท้ายพร้อมติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิค พร้อมติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า หรือไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 Jun 2024
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ชนิดรถยนต์บรรทุก 6 ล้อแบบเปิดข้างเทท้ายพร้อมติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิค พร้อมติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า หรือไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 Jun 2024
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง ประจำเดือน มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jun 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (กองช่่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 May 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนน Over Lay แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ถนนสายเลียบคลองชลประทาน 2 ขวา 21 ซ้าย ชม.ถ 104-0010 และถนนสายบ้านขุนคง-บ้านท่าขุนคง ชม.ถ 104-0011) พร้อมโคมไฟถนนพลังแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5, 7 ตำบลขุนคง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 May 2024
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ชนิดรถยนต์บรรทุก 6 ล้อแบบเปิดข้างเทท้ายพร้อมติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิค พร้อมติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า หรือไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 May 2024
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ Ford ทะเบียน นจ 1925 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-48-0002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 May 2024
จ้างเหมาจัดเตรียมการประกอบพิธีทางศาสนา และเครื่องไทยธรรม โครงการสืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดในตำบลขุนคง (วัดหนองโขง) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 May 2024
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 20 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 May 2024
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 20 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 May 2024
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 20 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 May 2024
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ FORD เลขทะเบียน กม 1023 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-46-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2024
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2024
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด (ถนนภายในหมู่บ้านทางเข้าวัดถวาย) หมู่ที่ 2 บ้านถวาย ขนาด 1.00 เมตร สูง 1.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กไหล่ทาง นาดกว้าง 0.60 เมตรยาว 19.00 เมตร และขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 May 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 May 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 May 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 May 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนน Over Lay แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ถนนสายเลียบคลองชลประทาน 2 ขวา 21 ซ้าย ชม.ถ 104-0010 และถนนสายบ้านขุนคง-บ้านท่าขุนคง ชม.ถ 104-0011) พร้อมโคมไฟถนนพลังแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5, 7 ตำบลขุนคง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 May 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 May 2024
ซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย เพื่อซ่อมแซมถนนภายในเชตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 May 2024
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ชนิดรถยนต์บรรทุก 6 ล้อแบบเปิดข้างเทท้ายพร้อมติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิค พร้อมติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า หรือไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 13 May 2024
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 May 2024
จ้างเหมาเครื่องเสียง จัดเตรียมสถานที่ และพิธีทางศาสนา ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดในตำบลขุนคง (วัดเดชดำรงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 May 2024
ซื้ออาหารเสิรม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Apr 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Apr 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Apr 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Apr 2024
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อ Ford ทะเบียน กม 1023 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-46-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Apr 2024
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อ Ford ทะเบียน กม 1023 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-46-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Apr 2024
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อ Ford ทะเบียน กม 1023 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-46-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Apr 2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Apr 2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Apr 2024
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อ Ford ทะเบียน กม 1023 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-46-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Apr 2024
จ้างเหมารถตู้ไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Apr 2024
เสริมผิวถนน Over Lay แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ถนนสายเลียบคลองชลประทาน 2 ขวา 21 ซ้าย ชม.ถ 104-0010 และถนนสายบ้านขุนคง-บ้านท่าขุนคง ชม.ถ 104-0011) พร้อมโคมไฟถนนพลังแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5, 7 ตำบลขุนคง 11 Apr 2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Apr 2024
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พิธีทางศาสนา เครื่องไทยธรรม และเครื่องสักการะไหว้ครูรวมช่าง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Apr 2024
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Apr 2024
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Mar 2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง ประจำเดือน เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Mar 2024
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Mar 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด(เลียบถนนสายแยกป่าหมาก-บ้านถวาย ชม.ถ 104-0001) หมู่ที่ 2 บ้านถวาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Mar 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด(ถนนบ้านสารภีเชื่อมบ้านขุนคง ชม.ถ 104-0002) หมู่ที่ 5 บ้านขุนคงหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Mar 2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Mar 2024
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถกู้ชีพ-กู้ภัย) ยี่ห้อ TOYOTA ทะเบียน งย 4667 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑฺ์ 026-62-0001 จำนวน 1 คัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Mar 2024
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด (ถนนภายในหมู่บ้าน ซอย 9) หมู่ที่ 6 บ้านกาด ขนาด 0.50 เมตร สูง 0.30 เมตร ยาว 114 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.ขุนคง กำหนด(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Mar 2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Mar 2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Mar 2024
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด (ลำเหมืองกลางบ้าน) หมู่ที่ 4 บ้านสารภี ขนาด 1.00 เมตร สูง 1.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.ขุนคงกำหนด(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Mar 2024
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด (ถนนภายในหมู่บ้านซอย 5) หมู่ที่ 7 บ้านท่าขุนคง ขนาดกว้าง 0.50 เมตร สูง 0.50 เมตร ยาว 136 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.ขุนคงกำหนด(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Mar 2024
ซื้อหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 125 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง จำนวน 6 หมู่บ้าน แยกเป็นถนน 10 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Mar 2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Mar 2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Mar 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด(เลียบถนนสายแยกป่าหมาก-บ้านถวาย ชม.ถ 104-0001) หมู่ที่ 2 บ้านถวาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 Mar 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด(ถนนบ้านสารภีเชื่อมบ้านขุนคง ชม.ถ 104-0002) หมู่ที่ 5 บ้านขุนคงหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 Mar 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด(เลียบถนนสายแยกป่าหมาก-บ้านถวาย ชม.ถ 104-0001) หมู่ที่ 2 บ้านถวาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 Mar 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด(ถนนบ้านสารภีเชื่อมบ้านขุนคง ชม.ถ 104-0002) หมู่ที่ 5 บ้านขุนคงหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 Mar 2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Mar 2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Mar 2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Mar 2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Feb 2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Feb 2024
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Feb 2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Feb 2024
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Feb 2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Feb 2024
จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Feb 2024
จ้างออกแบบออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาดความกว้าง 1 ? 3 เมตร ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Feb 2024
จ้างออกแบบโครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 14 Feb 2024
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ FORD หมายเลขทะเบียน กม 1023 เชียงใหม่ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Feb 2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Feb 2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2024
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน 15,840 ชิ้น ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Feb 2024
ออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาดความกว้าง 1 ? 3 เมตร ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 08 Feb 2024
ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โดยวิธีคัดเลือก 02 Feb 2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jan 2024
จ้างเหมารถยนต์โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ ตามโครงการฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านถวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jan 2024
ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โดยวิธีคัดเลือก 23 Jan 2024
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 1 รายการ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jan 2024
จ้างเหมาบริการให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ดำเนินการจัดทำโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ีมีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนนำไปเป็นตัวชี้วัดในการให้ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jan 2024
จ้างเหมายานพาหนะพร้อมคนขับในการศึกษาดูงาน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุขุนคง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jan 2024
จ้างเหมายานพาหนะพร้อมคนขับในการศึกษาดูงาน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุขุนคง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jan 2024
จ้างเหมายานพาหนะพร้อมคนขับในการศึกษาดูงาน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุขุนคง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jan 2024
จ้างทำปฏิทินขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Dec 2023
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง ประจำเดือน มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Dec 2023
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง ประจำเดือน มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Dec 2023
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง ประจำเดือน มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Dec 2023
จ้างจัดเตรียมสถานที่และเครื่องเสียง ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา นันทนาการ เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคี ขุนคงเกมส์ 2023 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Dec 2023
จ้างจัดเตรียมสถานที่และเครื่องเสียง ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา นันทนาการ เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคี ขุนคงเกมส์ 2023 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Dec 2023
จ้างจัดเตรียมสถานที่และเครื่องเสียง ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา นันทนาการ เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคี ขุนคงเกมส์ 2023 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Dec 2023
จ้างเหมาบริการจัดโครงการจัดงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย ครั้งที่ 33 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Dec 2023
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Dec 2023
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Dec 2023
ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 3 รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬา นันทนาการ เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Dec 2023
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Dec 2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Dec 2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Nov 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Nov 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Nov 2023
ซื้อเสื้อกีฬาใช้ในการแข่งขันกีฬา จำนวน 2 รายการ(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Nov 2023
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Nov 2023
ซื้อเสื้อกีฬาใช้ในการแข่งขันกีฬา จำนวน 2 รายการ(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Nov 2023
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Nov 2023
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-59-0002 (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Nov 2023
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-59-0002 (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Nov 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Nov 2023
ซื้อเครื่องเป่าลมสะพายหลัง เครื่องยนต์ เบนซิน 2 จังหวะ จำนวน 2 เครื่อง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Nov 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Nov 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Oct 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (สำนัดปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Oct 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Oct 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Oct 2023
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ตามปริมาณขยะที่จัดเก็บได้จริง (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 Oct 2023
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Oct 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Oct 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Oct 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Oct 2023
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Oct 2023
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Oct 2023
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Oct 2023
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ตามปริมาณขยะที่จัดเก็บได้จริง (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 Oct 2023
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ตามปริมาณขยะที่จัดเก็บได้จริง (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 Oct 2023
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด(เลียบถนนสายแยกป่าหมาก-บ้านถวาย ชม.ถ 104-0001) หมู่ที่ 2 บ้านถวาย 03 Oct 2023
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด(ถนนบ้านสารภีเชื่อมบ้านขุนคง ชม.ถ 104-0002) หมู่ที่ 5 บ้านขุนคงหลวง 03 Oct 2023
โครงการจ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 03 Oct 2023
รถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บขนาด 1 ตัน 29 Sep 2023
จ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Sep 2023
ซื้อเครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Sep 2023
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Sep 2023
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Sep 2023
ซื้อเครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Sep 2023
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Sep 2023
ซื้อเครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Sep 2023
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2023
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Sep 2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Sep 2023
จ้างเหมาปรับแต่งภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณแยกป่าหมาก บ้านถวาย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Sep 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2023
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมสถานที่ท่องเที่ยวบ้านถวาย (สองฝั่งคลอง) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Sep 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Sep 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2023
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ท่องเที่ยวบ้านถวายสองฝั่งคลอง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2023
จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย และห้องน้ำหญิง บริเวณอาคารสำนักงาน ชั้น 2 อบต.ขุนคง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Sep 2023
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ท่องเที่ยวบ้านถวายสองฝั่งคลอง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Sep 2023
จ้างปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวบ้านถวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Sep 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเตาเดี่ยว (หมู่ที่ 3 บ้านหนองโขง และหมู่ที่ 4 บ้านสารภี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 Sep 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ(นายประชัน รังษี บ้านเลขที่ 268 หมู่ที่ 5 ต.ขุนคง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Sep 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Sep 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ(นางอำพร กันยานะ บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 4 ต.ขุนคง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Sep 2023
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Sep 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Sep 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2023
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Aug 2023
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Aug 2023
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Aug 2023
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Aug 2023
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Aug 2023
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2023
จ้างซ่่อมแซมบำรุงรักษาระบบเสียงตามสาย ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเตาเดี่ยว (หมู่ที่ 3 บ้านหนองโขง และหมู่ที่ 4 บ้านสารภี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Aug 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเตาเดี่ยว (หมู่ที่ 3 บ้านหนองโขง และหมู่ที่ 4 บ้านสารภี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Aug 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Aug 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเตาเดี่ยว (หมู่ที่ 3 บ้านหนองโขง และหมู่ที่ 4 บ้านสารภี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Aug 2023
จ้างจ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชและทำความสะอาดลำเหมืองสาธารณะ จำนวน 6 สาย (ลำเหมืองแม่ตาช้าง, ลำเหมืองพญาบ้านสัน, ลำเหมืองท่าควาย, ลำเหมืองรอบบ้านบ้านกาด, ลำเหมืองบ้านทราย และลำเหมืองบ้านขุนคง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Aug 2023
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Aug 2023
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Aug 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Aug 2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Aug 2023
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Aug 2023
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Aug 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Aug 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Aug 2023
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jul 2023
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jul 2023
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี จำนวน 22 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jul 2023
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี จำนวน 22 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jul 2023
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jul 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Jun 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jun 2023
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jun 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจร Over Lay แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านต้นแก้ว-บ้านกาด ชม.ถ. 104-0015 หมู่ที่ 6 บ้านกาด ตำบลขุนคง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Jun 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจร Over Lay แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านต้นแก้ว-บ้านกาด ชม.ถ. 104-0015 หมู่ที่ 6 บ้านกาด ตำบลขุนคง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Jun 2023
จ้างเหมาเครื่องเสียง และจัดเตรียมสถานที่พิธีทางศาสนา โครงการสืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดในตำบลขุนคง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดขุนคงหลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jun 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jun 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jun 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jun 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jun 2023
โครงการเสริมผิวจราจร Over Lay แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านต้นแก้ว-บ้านกาด ชม.ถ. 104-0015 หมู่ที่ 6 บ้านกาด ตำบลขุนคง 06 Jun 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jun 2023
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2023
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2023
ซื้อเครื่องตรวจระดับน้ำตาลในกระแสเลือด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 May 2023
ซื้อเครื่องวัดความดันดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 May 2023
จ้างเหมาบริการยานพาหนะ(รถตู้ปรับอากาศ) ขนาด 10 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ 23 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ โรงแรมฟอร์จูน แสงจันทร์ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 May 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 May 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 May 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 May 2023
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 950 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 May 2023
ซื้อกระเป๋าพร้อมสกรีน ขนาด 16x14 นิ้ว จำนวน 53 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Apr 2023
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงและจัดเตรียมสถานที่ พิธีทางศาสนา วัดเดชดำรงค์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Apr 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Apr 2023
จ้าง เหมาบริการเครื่องเสียงและจัดเตรียมสถานที่ พิธีทางศาสนา วัดหนองบัวหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Apr 2023
ซื้อครุภัณฑ์แท่นยืนบรรยาย(โพเดียม) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Apr 2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Apr 2023
จ้างเหมายานพาหนะพร้อมคนขับในการศึกษาดูงาน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุขุนคง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Apr 2023
จ้างเหมายานพาหนะพร้อมคนขับในการศึกษาดูงาน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุขุนคง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Apr 2023
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง ประจำเดือน เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Apr 2023
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง ประจำเดือน เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Apr 2023
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พิธีทางศาสนา เครื่องไทยธรรม และเครื่องสักการะไหว้ครูรวมช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Apr 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 33 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Apr 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 33 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Apr 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 33 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Apr 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Apr 2023
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ทำเนียบบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2023
จ้างเหมาบริการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านขุนคง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2023
จ้างเหมาบริการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านขุนคง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Apr 2023
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง ประจำเดือน เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Apr 2023
จ้างเหมาพาหนะ (รถตู้) โดยสารไม่ประจำทาง ขนาด 10 ที่นั่ง พร้อมคนขับ จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Mar 2023
จ้างเหมาพาหนะ (รถตู้) โดยสารไม่ประจำทาง ขนาด 10 ที่นั่ง พร้อมคนขับ จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Mar 2023
จ้างเหมาพาหนะ (รถตู้) โดยสารไม่ประจำทาง ขนาด 10 ที่นั่ง พร้อมคนขับ จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Mar 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Mar 2023
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Mar 2023
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Feb 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Feb 2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ แบบหัวเก๋งหน้าสั้น เครื่องยนต์ดีเซล กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 175 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Feb 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Feb 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Feb 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Feb 2023
จ้างเหมาบริการให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ดำเนินการจัดทำโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ีมีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนนำไปเป็นตัวชี้วัดในการให้ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Feb 2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jan 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจร Over Lay แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ถนนสายบ้านถวาย-บ้านหนองโขง-บ้านสารภี ชม.ถ. 104-0009 หมู่ที่ 3 บ้านหนองโขง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Jan 2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jan 2023
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 12 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Dec 2022
ซื้อจัดซื้อโล่รางวัล สำหรับนักกีฬา จำนวน 7 ประเภท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจร Over Lay แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ถนนสายบ้านถวาย-บ้านหนองโขง-บ้านสารภี ชม.ถ. 104-0009 หมู่ที่ 3 บ้านหนองโขง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจร Over Lay แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ถนนสายบ้านถวาย-บ้านหนองโขง-บ้านสารภี ชม.ถ. 104-0009 หมู่ที่ 3 บ้านหนองโขง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Dec 2022
จ้างเหมาบริการจัดงานโครงการจัดงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย ครั้งที่ 32 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Dec 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ ยี่ห้อ HP107A หมายเลขครุภัณฑ์ 478-65-0078 จำนวน 5 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Dec 2022
ซื้ออาหารเสริม-นม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Nov 2022
ซื้อผ้าม่านและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Nov 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ตามปริมาณขยะที่จัดเก็บได้จริง (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Nov 2022
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูเหล็กม้วนอาคารเก็บของ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Nov 2022
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 10 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Nov 2022
จ้างจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยพร้อมภาชนะบรรจุในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ตามปริมาณขยะที่จัดเก็บได้จริง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Oct 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Oct 2022
จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์พาสวูด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Oct 2022
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ตามปริมาณขยะที่จัดเก็บได้จริง (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Oct 2022
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ตามปริมาณขยะที่จัดเก็บได้จริง (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Oct 2022
ซื้ออาหารเสริม-นม ขนาด 200 มล.(ชนิดถุง) ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง จำนวน 50 คน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Oct 2022
โครงการเสริมผิวจราจร Over Lay แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ถนนสายบ้านถวาย-บ้านหนองโขง-บ้านสารภี ชม.ถ. 104-0009 หมู่ที่ 3 บ้านหนองโขง) 19 Oct 2022
โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเตาเดี่ยว (หมู่ที่ 3 บ้านหนองโขง และหมู่ที่ 4 บ้านสารภี) 19 Oct 2022
ซื้ออาหารเสริม-นม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Oct 2022
ซื้ออาหารเสริม-นม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Oct 2022
จ้างปรับปรุงระบบประปาภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Sep 2022
จ้างเหมาบริการเปลี่ยนภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Sep 2022
จ้างเหมาบริการเปลี่ยนภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Sep 2022
จ้างเหมาบริการรื้อถอนพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU และเดินระบบไฟจากเมนหลัก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2022
จ้างซ่อมแซมเต็นท์ผ้าใบเอนกประสงค์ จำนวน 4 ผืน และเสาเต็นท์ จำนวน 3 ต้น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2022
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Sep 2022
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Sep 2022
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Sep 2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2022
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง 13 Sep 2022
ซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Sep 2022
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตาร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2022
จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองโขง หมู่ที่ 3 บริเวณซอย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 32 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2022
ซื้อเก้าอี้สำนักงานของพนักงาน ชนิดพิงสูงหลังตาข่าย จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2022
จ้างจ้างเหมาบริการถมกลบบ่อดักน้ำที่เกิดจากการขุดเจาะบ่อบาดาล ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Sep 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Sep 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Sep 2022
ซื้ออาหารเสริม-นม นมสดพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มิลลิลิตร (ชนิดถุง) ให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง จำนวน 48 คน ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Aug 2022
ซื้ออาหารเสริม-นม นมสดพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มิลลิลิตร (ชนิดถุง) ให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง จำนวน 48 คน ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Aug 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Aug 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Aug 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Aug 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Aug 2022
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Fuji Xerox Docucentre S2010 (CT201911) จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Aug 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Aug 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Aug 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Aug 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Aug 2022
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถกระเช้าอเนกประสงค์ หมายเลขพัสดุ 012-60-0002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jul 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมสดพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มิลลิลิตร ชนิดถุง ให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง จำนวน 48 คน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jul 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมสดพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มิลลิลิตร ชนิดถุง ให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง จำนวน 48 คน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jul 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมสดพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มิลลิลิตร ชนิดถุง ให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง จำนวน 48 คน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jul 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมสดพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มิลลิลิตร ชนิดถุง ให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง จำนวน 48 คน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jul 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมสดพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มิลลิลิตร ชนิดถุง ให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง จำนวน 48 คน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jul 2022
ซื้อซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ฉีดและป้ายคล้องคอ จำนวน 1,000 โดส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jul 2022
จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านต้นแก้ว-บ้านกาด (ชม.ถ.104-0015) พื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า 80.35 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jul 2022
จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jun 2022
จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียง และจัดเตรียมสถานที่พิธีทางศาสนา ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดขุนคงหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jun 2022
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถกระเช้าอเนกประสงค์ หมายเลขพัสดุ 012-60-0002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Jun 2022
ซื้อเสื้อยึดคอเต่าแขนยาวพร้อมสกรีนหน้า-หลัง จำนวน 60 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2022
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในตำบลขุนคง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 May 2022
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(เสื้อปฏิบัติงาน พร้อมสกรีนชื่อหน่วยงาน) จำนวน 30 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 May 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้า 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 May 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้า 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 May 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 May 2022
จ้างเช่าเครื่องเสียง และจัดเตรียมสถานที่พ่ิธีทางศาสนา จำนวน 1 งาน เพื่อใช้ในโครงการสืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาติวัดในตำบลขุนคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วัดวงค์เมธา(หนองโขง) ม.3 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 May 2022
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(เสื้อปฏิบัติงาน พร้อมสกรีนชื่อหน่วยงาน) จำนวน 30 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 May 2022
ซื้อพรมปูพื้นห้องปลัดและห้องประชุมเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 May 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้า 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 May 2022