องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

ศูนย์รับแจ้งคำร้องONE STOP SERVICE

แบบฟอร์มแจ้งคำร้อง

* เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณากรอกข้อความรายละเอียดให้ชัดเจน

* ระบุ 1 หมายเลขเท่านั้น และกรอกเฉพาะตัวเลขโดยไม่ต้องเว้นวรรค เช่น 0812345678

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 303 หมู่ 5 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร. 053-022995-7