HOT NEWSยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 - 022995 ถึง 7 สายด่วน - ผอ.ช่าง 091 0691875 - ผอ.กองสาธารณสุข 083 2012598 - ผอ.กองศึกษา 091 8532945 - หน.สำนักปลัด 098 2535821
ข้อมูล อบต.
นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง      053-022995 ต่อ 23

นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 053-022995 ต่อ 23

สายตรงนายก

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เมื่อวันที่  17  มีนาคม  2565  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่   นายพิทักษ์  ตุ้มอินมร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง โดยมีการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตามประกาศหน่วยงานเกี่ยวกับกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู็บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง จำนวน 47 คน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 อบรมวัฒนธรรมองค์กร 475 KB. 176

แชร์ให้เพื่อน: