HOT NEWSยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 - 022995 ถึง 7 สายด่วน - ผอ.ช่าง 091 0691875 - ผอ.กองสาธารณสุข 083 2012598 - ผอ.กองศึกษา 091 8532945 - หน.สำนักปลัด 098 2535821
ข้อมูล อบต.
นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง      053-022995 ต่อ 23

นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 053-022995 ต่อ 23

สายตรงนายก

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เลือกหัวข้อเรื่อง

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 พรฎ.บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 2546 90 KB. 163
2 พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 266 KB. 162
3 พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 90 KB. 164
4 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 114 KB. 164
5 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 154 KB. 165
6 พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 49 KB. 170
7 พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และอนุบัญญัติ 49 KB. 161
8 พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 140 KB. 164
9 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 181 KB. 159
10 พรบ.ให้ใช้ประมวลกฏหมายอาญา พ.ศ.2499 740 KB. 388
11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547-2554 360 KB. 168
12 ระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 262 KB. 282
13 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 163 KB. 168
14 ระเบียบว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553 3.82 MB. 163
15 ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 3.82 MB. 160
16 ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 3.82 MB. 161
17 ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และตัวอย่างหนังสือ 3.19 MB. 161
18 ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 3.29 MB. 160
19 พรบ.การขุนดินและถมดิน พ.ศ.2543 92 KB. 103
20 พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 263 KB. 111
21 พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 329 KB. 112
22 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 294 KB. 100
23 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 105 KB. 101
24 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 279 KB. 99
25 พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 172 KB. 97
26 พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 183 KB. 74
27 พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 278 KB. 73
28 พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 110 KB. 72
29 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ ฉบับที่7 พ.ศ.2562 190 KB. 73
30 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 57 KB. 76
31 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 59 KB. 72
32 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) 5.19 MB. 31

แชร์ให้เพื่อน: