HOT NEWSยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 - 022995 ถึง 7 สายด่วน - ผอ.ช่าง 091 0691875 - ผอ.กองสาธารณสุข 083 2012598 - ผอ.กองศึกษา 091 8532945 - หน.สำนักปลัด 098 2535821
ข้อมูล อบต.
นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง      053-022995 ต่อ 23

นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 053-022995 ต่อ 23

สายตรงนายก

informationข่าวประชาสัมพันธ์

เกียรติบัตรผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integity and Transparency Assessment ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  • 6 มกราคม 2566
  • 33 ครั้ง

(Integity and Transparency Assessment ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ได้รับทราบถึงสถานการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำผลการประเมินฯ ไปใช้ประกอบการปรับปรุง
พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน
เป็นแรงผลักดันให้ประเทศมีความโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรมาภิบาล ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และประเทศ
และสำนักงาน ป.ป.ซ. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565นั้น

ในการนี้ คณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ซาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตจังหวัดเซียงใหม่ มีมติให้มอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการประเมิน (ITA) และมอบหมายให้
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเขียงใหม่ ดำเนินการจัดส่งเกียรติบัตรสำหรับหน่วยงานที่ผ่านการประเมิน (ITA)
เพื่อเป็นเกียรติ และขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยงาน ในการพัฒนาการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อประโยชน์ต่อประชาชน และประเทศ สำหรับการประเมิน (ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงาน ป.ป.ช.
ได้จัดทำคู่มือการประเมิน (ITA) เพื่อใช้ประกอบการวางแผนเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐต่อไป สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอส่งเกียรติบัตร
และคู่มือการประเมิน ดังกล่าว มาเพื่อเป็นเกียรติ ให้แก่หน่วยงาน และเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี
ต่อไป

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: